میله خوش تراش          

میله خوش تراش مطابق استاندارد EN  12164  تولید می شود که دارای حساسیت اندازه و قابلیت کار با سرعت بالا جهت ماشین کاری مناسب می باشد. وجود روی و سرب در میله­ خوش تراش،استحکام و صافی سطح نهایی محصول را به دلیل خواص متالورژیکی افزایش می دهد. ترکیب شیمیایی و توزیع مناسب عنصر سرب، میله­ هایی با خواص مکانیکی بهینه و قابلیت ایجاد براده هایی ریزتر را ممکن می نماید.

آلیاژهای خوش تراش
Alloy Symbol EN UNS JIS 4MS Datasheet
CuZn39Pb2 CW612N C37700 C3771 pdf file
CuZn39Pb3 CW614N C38500 CZ121 pdf file
CuZn40Pb2 CW617N C38000 - pdf file