میله خوش تراش          

میله خوش تراش مطابق استاندارد EN  12164  تولید می شود که دارای حساسیت اندازه و قابلیت کار با سرعت بالا جهت ماشین کاری مناسب می باشد. وجود روی و سرب در میله­ خوش تراش،استحکام و صافی سطح نهایی محصول را به دلیل خواص متالورژیکی افزایش می دهد. ترکیب شیمیایی و توزیع مناسب عنصر سرب، میله­ هایی با خواص مکانیکی بهینه و قابلیت ایجاد براده هایی ریزتر را ممکن می نماید.

آلیاژهای خوش تراش
Alloy Symbol EN UNS JIS 4MS Datasheet
CuZn39Pb2 CW612N C37700 C3771 pdf file
CuZn38Pb2 CW608N C37700 -   pdf file
CuZn39Pb3 CW614N C38500 CZ121 pdf file
CuZn40Pb2 CW617N C38000 - pdf file
CuZn36Pb3 CW603N C36000 - pdf file

برنج مقاوم به روی زدایی(DZR)

برنج مقاوم به روی زدایی(DZR) در شیرهای استفاده شده در سیستم تاسیسات،  فیتینگ ها، آب های کلر زده شده و یا جاهایی که PH  پایین دارند استفاده می شوند. آلیاژهای برنج سرب پایین نیز برای جلوگیری از اسیب به سلامتی انسان استفاده می شوند.

(DZR)آلیاژهای برنج مقاوم به روی زدایی
Alloy Symbol EN UNS JIS 4MS Datasheet
CuZn36Pb2As CW602N C35330 - - pdf file