پرس اکستروژن

تولید انواع مقاطع توپر برنجی در اشکال گرد، شش ضلعی، چهار ضلعی و سایر مقاطع متقارن ونامتقارن